KİTABEVİM.AZ Mütaliənizin ən doğru ünvanı

Axtarış

Anbarda

Hekayәlәr vә Tәmsillәr, Seyid Әzim Şirvani

8.00  7.20 

Məhsul nömrəsi:37723

Hekayәlәr vә tәmsillәr Seyid Әzim Şirvani

          Bakı, 2020, 120 s.

Bu kitabda klassik azәrbaycan әdәbiyyatının görkәmli nümayәndәsi Seyid Әzim

Şirvaninin tәrbiyәvi-әxlaqi, satirik hekayә vә tәmsillәri toplanmışdır. Bu hekayә vә

Tәmsillәrin hәr birindә oxucular üçün ibrәtamiz örnәklәr vardır. Әsasәn, didaktik

Vә satirik sәciyyәsi ilә fәrqlәnәn hekayә vә tәmsillәrdә riyakarlıq, avamlıq, mәdәni

Gerilik – cәhalәt, nadanlıq tәnqid olunmaqla yanaşı, yaxşılıq, yardımsevәrlik, sәdaqәt, dürüstlük, etibar kimi musbәt әxlaqi dәyәrlәr ön plana çәkilir. Orta vә yuxarı yaşlı mәktәblilәr üçün nәzәrdә tutulan kitabımızda mәnzum hekayә vә tәmsillәrin dili ilk dәfәdir ki sadәlәşdirilәrәk nәsrә çevrilmişdir.

www.kitabevim.az

 

 

Yuxarı
Valyuta
Azərbaycan manatı
Məhsul səbətinizə əlavə edildi